Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN C-VENTS EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

Artikel 1 Definities

 1. C-vents evenementen en communicatie, gevestigd te Ammerstol, KvK-nummer 66617650, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepassing van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder leveranciers.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Na een intake wordt een opdrachtbevestiging verzonden, waarna de overeenkomst tot stand komt. 
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar opdrachtbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de bevestiging, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de opdrachtbevestiging staat het uurtarief voor het project vermeld. Bijkomende kosten zoals reiskosten en drukkosten worden apart vermeld. De prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen
 3. Het tarief wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de bevestiging zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 
 4. Met acceptatie van de opdrachtbevestiging ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de uren tweewekelijks gefactureerd.
 5. Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.

 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. 
 2. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen bij opdrachtnemer. Deze wordt geheel vooraf betaald, waarop annulering met restitutie niet mogelijk is. Strippenkaarten zijn tot zes maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie.
  8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen
  Opdrachtnemer heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 3. De kosten voor de inschakeling van derden komen voor rekening van de opdrachtgever en kunnen rechtstreeks door de derde partij worden gefactureerd aan opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever kan indien nodig een extra factuur ontvangen op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever derden in wil schakelen, dient dit altijd te worden voorgedragen aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
 4. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van een van de medewerkers of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. 
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de tijdsplanning wordt overschreden. De gevolgen daarvan kunnen de Opdrachtnemer niet worden toegerekend en komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk/uitbreiding van het aantal te besteden uren, zal het extra aantal te besteden uren tegen de dan overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer zal naar aanleiding van de wijzigingen inzicht geven in de daarmee gepaard gaande tijdsoverschrijdingen, alsmede een offerte uitbrengen voor de daaraan verbonden meerkosten. 
 4. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 5. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk
 6. Bij annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten of uren (zie art 4.2) onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Op annulering van de diensten van derde partijen, waaronder leveranciers, zijn de annuleringsvoorwaarden van die derde partijen van toepassing. Opdrachtnemer zal deze kosten doorberekenen aan opdrachtgever, bovenop de annuleringskosten van opdrachtnemer zelf.
 8. Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de tot dan toe gemaakte kosten of uren dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 8 Ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd.
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de opdracht  opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien Opdrachtnemer (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
  3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 kalenderdagen is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden.
  5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever en diens gasten op een evenement.
 5. Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk  en nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van uitvoerende derde of leveranciers,  waaronder tevens begrepen het personeel van die derde en/of toeleveranciers, die Opdrachtnemer c.q. opdrachtgever in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld. In geval van derde partijen zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende partijen van toepassing en fungeert opdrachtnemer enkel als bemiddelaar.
 3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een evenement.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. Fouten moeten in dit geval in de proef waarneembaar zijn geweest.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. .
 7. In het geval dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade en een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico.  Indien de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd ter zake het project waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft .
 8. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.
 10. Indien stylingsmaterialen, ter beschikking gesteld door opdrachtnemer, niet volledig of beschadigd worden geretourneerd dient opdrachtgever de nieuwwaarde te vergoeden aan opdrachtnemer.

Artikel 11 Intellectueel eigendom (evenementen & online modules)

 1. Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs, concepten, modules, materialen en goederen) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
 2. Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
 3. Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
 4. Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
 5. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Klachten

 1. Opdrachtgever, is verplicht om klachten direct kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. 
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, kan de situatie niet meer worden verbeterd en zal in overleg enkel worden gezocht naar een situatie ter compensatie indien dit mogelijk is.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.